Thủy tổ phả  

Rồng trái

Rồng phải

Ngai vàng trái

Ngai vàng phải

 
 
Hậu duệ từ ngài Nguyễn Bặc đến vua Bảo Đại cho đến nay
Hậu duệ từ ngài Nguyễn Bặc đến vua Bảo Đại cho đến nay